Cenné papiere akcie a dlhopisy

Charakteristika cenných papierov ( akcie, dlhopisy, podielové listy … )

Cenné papiere nepochybne úzko   súvisia s investovaním a tak je dôležité vedieť  základné veci  o základných cenný papieroch .

Existuje niekoľko definícií toho čo cenný papier je, ale všetky hovoria vlastne  o tom istom.

Jedna z definícií :

Cenný papier je listina, ktorá predstavuje pohľadávku alebo majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval ( vydal ).

  Táto pohľadávka a majetkový nárok sú s cenným papierom tak úzko späté, že ich vznik, existencia, plnenie a nakoniec zánik sú viazané jedine na cenný papier. 

Veriteľ , vlastník cenného pepiera nemôže požadovať bez cenného papiera uspokojenie svojich požiadaviek a rovnako dlžník, alebo inak povedané  emitent môže odmietnuť plnenie záväzku, ak nie je cenný papier predložený.

Cenné papiere môžu mať dve podoby ,

a to listinnú podobu tzn. že cenný papier fyzicky existuje a ak práva z neho chcete uplatniť musíte predložiť túto listinnú podobu cenného papiera. 

 Ak by vlastník tento  tento cenný papier stratil tak by mal problém svoj nárok preukázať a tak by svoj nárok s najväčšou pravdepodobnosťou nedostal .

Alebo cenné papiere existujú v  tzv. dematerializovanej podobe vo forme zaknihovania v centrálnej databáze, kde sa nachádza jeho záznam a vlastík má potom výpis z tejto databázy. 

Keby vlastník aj tento výpis stratil nič sa nedeje, pretože jeho cenné papiere sú v evidencii .

Tak ako keby ste stratili výpis z bežného bankového  účtu neznamená to, že ste prišli o peniaze v banke. Záznamy o stave vášho účtu sú naďalej  v banke evidované a máte na svoje prostriedky stále nárok .

Rovnako je tomu v prípade zaknihovaných v centrálnej databáze vedených cenných papierov.

Túto centrálnu databázu a evidenciu  vedie na Slovensku organizácia ktorej názov je Centrálny depozitár cenných papierov a možno ju poznáte z tzv. kuponovej privatizácie, keď sa na slovensku státisíce ľudí stali  akcionármi  a ich akcie  boli a pokiaľ sú ich valstníkmi, tak aj stále sú vedené práve u centrálneho depozitára.

Základnými  cennými papiermi s ktorými sa určite stretnete sú.

1 Dlhopisy, obligácie

2 Akcie

3 Podielové listy

Existujú samozrejme ďalšie typy cenných papierov ktoré  sa prípadne inak volajú ale sú vlastne z pohľadu ich fungovania rovnakými cennými papiermi ako spomínané základné CP.

Napr. dlhopisom sú  vlastne aj tzv. štátne pokladničné poukážky, alebo hypotekárne záložné listy, len sa inak odborne volajú a majú špecifický priebeh, ale sú to vlastne tiež dlhopisy.

Čo je to  dlhopis.

Dlhopis , alebo môžete sa stretnúť aj s pojmom obligácia je dlhový cenný papier, ktorý predstavuje záväzok emitenta (dlžníka) voči veriteľovi v ktorom sa dlžník zaviazal platiť úroky, alebo inak povedané peňažné plnenie počas doby platnosti dlhopisu. Po uplynutí tejto doby dlžník vyplatí investorovi nominálnu hodnotu dlhopisu. Deň, keď dlžník vyplatí nominálnu hodnotu sa nazýva deň splatnosti (maturita). 

Dlhopisy, tak ako aj iné cenné papiere sa môžu obchodovať na burze. 

Burza cenných papierov je teda tým prostredím, kde sa  s cennými papiermi obchoduje, kde sa kupujú a predávajú, kde sa investujú peniaze  tak ako sa nejaký tovar predáva a kupuje v obchodoch . Na burze sú vlastne tovarom cenné papiere, komodity, alebo iné aktíva.

Burzy sú inštitúcie ktoré majú na obchodovanie potrebné povolenia a know how. Takými najznámejšími sú napr. New Yorska burza alebo londýnska , tokijská burza atď.  

Viac menej vo väčšine  štátov funguje nejaká burza, kde sa obchoduje s cennými papiermi.

Aj na slovensku je napr. Burza CP v Bratislave, aj keď na nej sa žiaľ  príliš veľa neobchoduje . Len pre zaujímavosť  celkový ( kumulatívny) objem obchodov ktoré sa na slovenskej burze zobchodujú za rok sa na newyorskej burze zobchoduje za niekoľko minút .

Keď už hovoríme o burze cenných papierov je dôležité spomenúť, že nie každý dlhopis, alebo akcia každej firmy sa musia obchodovať na burze. Sú firmy a spoločnosti, ktorých akcie alebo dlhopisy na burze nenájdete, pretože majitelia firmy nemajú záujem o verejné obchodovanie s nimi, alebo sa obchodujú iba privátne mimo burzu  .

Ak niekto vlastní cenné papiere ktoré sa neobchodujú na burze a nie sú príliš investične zaujímavé, môže mať problém tieto cenné papiere speňažiť. 

Ale späť k dlhopisom.

Dlhopisy sú obľúbené medzi investormi, pretože nesú vopred známy  úrok (kupón) a  sú vnímané ako menej rizikové oproti akciám.

Toto však   nemusí byť vždy pravda, pretože je dôležité kto dlhopis vyda (emitoval ) . A teda aký má tento emitent kredit, schopnosť dodržať záväzok z dlhopisu.

Akcie niektorej firmy hoci nenesú pevný výnos môžu byť menej riziové, ako dlhopisy niektorých štátov, hoci sa všeobecne  hovorí, že štát je najlepší dlžník. Podstatné je ale samozrejme, aký štát. 

Napr. vlastnenie dlhopisov krajiny, kde sú stále nejaké nepokoje, je dnes asi viac rizikové ako napr. vlastnenie akcií firmy Apple .

  Investor môže v dlhopisoch získať nielen úrokový výnos, ale aj podobne ako v akciách tzv. kapitálový výnos tzn. že dlhopis predá  drahšie, ako ho kúpil .

Väčšina investorov sa zameriava skôr na úrokový výnos, pretože ceny dlhopisov sú stabilnejšie ako ceny pri akciách.

Ale aj dlhopisy majú svoje zlé obdobia ako napr. v r. 2022 kedy ceny hoci kvalitných štátnych dlhopisov, poklesli o desiatky percent. Spôsobil to nárast úrokových sadzieb v bankách z nulových úrovní na 4-5% kvôli nárastu inflácie. Čiže v konečnom dôsledku to, že inflácia narástla na dvojciferné čísla spôsobilo najväčší pokles pre dlhopisy za posledných 100 rokov .

Dlhopisy môžeme rozdeliť podľa viacerých hľadísk.

Najčastejšie delenie je podľa času splatnosti dlhopisu, podľa  emitenta a podľa vyplácaného úroku inak povedané kupónu. 

Zapamäjte si prosím,  že slovo kupón znamená výšku úroku na tom ktorom dlhopise. Napr. kupón 5% .

Podľa času delíme dlhopisy :

  • Krátkodobé splatnosť do 1 roka  ( peňažné fondy ).
  • Strednodobé   splatnosť od 1 do 5 rokov.
  • Dlhodobé nad 5 rokov …NAPR.  USA MAJÚ vydané DLHOPISY AJ NA 30 ROKOV

Podľa kupónu delíme dlhopisy na:

  • S pevným kupónom
  • S pohyblivým kupónom
  • S nulovým kupónom

Podľa emitenta delíme dlhopisy na:

  • Vládne dlhopisy
  • Komunálne dlhopisy
  • Korporátne, podnikové dlhopisy

Aké riziko pri dlhopisoch investor podstupuje ?

Môžeme hovoriť o dvoch základných rizikách dlhopisovej investície.

Po prvé je to riziko toho, či bude mať emitent zdroje na to, aby nám  v budúcnosti vyplatil sľubené kupóny a samozrejme na konci nám vrátil náš vklad . hovoríme o tzv. kreditnom riziku. Preto je dôležité zvážiť do akých dlhopisov resp.  do dlhopisov akých emitentov investor zainvestuje . 

Z toho pohľadu sa javia ako najmenej rizikové vládne dlhopisy , ale samozrtejme nie každej vlády . Najnižšie kreditné riziko je vo vládnych dlhopisoch krajín ako sú napr. USA, Nemecko, Veľká Británia tzn. silných ekonomík.

K tomu  ktoré  aktívum  je viac, alebo menej rizikové  pomáha investorom napr.aj tzv. rating, čo je zjednosušene povedané oznámkovanie toho ktorého cenného papiera nezávislou agentúrou a podľa udelenej známky sa vie investor lepšie rozhodovať. Na určenie ratingu toho ktorého cenného papiera slúži tzv. ratingová stupnica

Po druhé ak kúpime dlhopis s pevne úročeným kupónom, tak riskujeme to, že môžu narásť úrokové sadzby a my budeme mať cenný papier, dlhopis, ktorý nám neponesie také zhodnotenie, aké by sme mohli dosiahnuť pri raste úrokových sadzieb v iných aktívach. napr. v iných dlhopisoch s vyšším kupónom. Ide teda o riziko zmeny úrokových sadzieb

Kde sa dajú najviac zhodnotiť peniaze?

Je to v PODNIKANÍ.

Prekvapil som vás ?

Chcete dôkaz?

Dôkazov je okolo nás neúrekom.

Napríklad taká firma Apple.

Viete aký bol úvodný vklad, úvodná investícia majiteľov firmy Apple na rozbeh firmy ? 

Bolo to niekoľko tisíc dolárov.

Z niekoľko tisíc dolárov je dnes firma s niekoľko miliardovou hodnotou a z úvodných akcionárov ( majiteľov, spolumajiteľov firmy)  sa stali multimilionári alebo dokonca multimiliardári . 

Samozrejme firma postupne pribrala spoluinvestorov, ale úvodný majetok pár tisíc dolárov sa investorom ako Steve Jobs a Wozniak zhodnotil na milióny , miliardy v priebehu vlastne pár  rokov.

A podobných   príkladov sú okolo nás stovky, tisíce a nájdu sa  aj u nás na slovensku . Kedy úspešné podnikanie z úvodnej investície vygenerovalo návratnosť tisícky, čo tisícky,   desiatky tisíc  percent.

Akcie – chrakteristika

Povedali sme si, že  najvýnosnejším  zhodnotením peňazí je  podnikanie .

A čo sú  to vlastne cenné papiere nazývané akcie ?

Akcie sú podielom na podnikaní  .

Vlastník akcií nejakej firmy má právo podieľať sa na výsledkoch podnikania tejto spoločnosti .

Čo to znamená ?

Je to jednoduché.

Ak je investor vlastníkom akcií úspešej firmy , alebo dokonca, je vlastníkom akcií viacerých firiem, tak sa podieľa na úspechu týchto  firiem dvoma základnými spôsobmi .

Ad 1 . DIVIDENDY

nárok na vyplatenie dividendy tzn. vyplatenie podielu na zisku firmy . 

Ak firma úspešným podnikaním zarobí peniaze a akcionári sa dohodnú, že tento zisk, alebo časť zisku, nenechajú vo firme, ale si ho vyplatia vo forme dividendy, tak každý akcionár dostane pomerne takú časť zisku, koľko akcií danej firmy vlastní.

Zisk resp. dividenda sa vypočíta, ako hodnota vyplatená na jednu akciu. Tzn. napr. dividenda bude v danom roku 10 eur na jednu akciu. Z toho byplýva že ten. kto má  napríklad 100 akcii dostane 1000 eur . Kto má 10 000 akccí dostane 100 000 eur .

Ad 2 Výnos z kapitálovej hodnoty

Ak sa firme darí a jej akcie sú umiestnené na burze, inak povedané sú tzv. kótované na burze, tak hodnota akcií takej firmy väčšinou stúpa a investor môže využiť druhú formu zhodnotenia svojej investície a využiť už spomínaný kapitálový výnos tzn. svoje akcie predať drahšie ako ich nakúpil a tak zhodnotiť resp. speňažiť svoj majetok.

Jeden z našich klienotv napríklad v minulosti nakúpil akcie nemenovanej slovenskej banky 10 kusov za 100 000 SK ( cca 3300 eur) a po desiatich rokoch ich predal celkom za 5 000 000 SK teda cca 166 000 eur. Slušný kapitálový výnos.

Ak hovoríme o akciách, tak musíme okrem toho veľmi pozitívneho spomenúť aj riziká ktoré s investovaním do akcií súvisia .

Akcie na rozdiel od dlhopisov vo väčšine prípadov / teda myslím okrem tzv. dividendových akcií kde má investor sľúbenú každoročnú dividendu/  nenesú žiadny sľúbený a už vôbec nie garantovaný výnos.

Ako sme spomínali výnos z akcií môže byť naozaj vynikajúci, ale veľmi dôležitý je výber správnych akcií .

Na výber správnych akcií existuje veľa metód a investičných stratégií, ale za bežných investorov a aj finančných konzultantov túto úlohu preberajú správcovia a manažéri napr. akciových podielových fondov  a tak je to skôr o výbere toho správneho správcu investície klienta, nie o  výbere správnych jednotlivých titulov cenných papierov .

Samozrejme, tak ako hodnota akcií môže rásť, môže aj klesať a nemusí to byť spôsobené zlým podnikaním danej spoločnosti, ale niekdy stačí, že sa prestane dariť danej ekonomike ako takej.

 Alebo sa prestane dariť odvetviu v ktorom firma podniká ( napr. rope ) a tak hodnota akcií ( kapitálová hodnota ) poklesne.

Vtedy ak máme dobre zostavené investičné  akciové portfóilio treba len vydržať, nerealizovať stratu predajom portfólia akcií resp. podielov v akciovom podielovom fonde a počkať na obdobie rastu. 

Dokonca, a to  už môže byť naozaj emočne ťažké v takomto období poklesu treba využiť zlacnené akciové aktíva na nákup za “ výpredajové”  ceny . Tzn. nakúpiť lacno akcie v čase keď trh klesol.

Z dlhodobej histórie  a nielen dlhodobej, ale aj z nedávnej histórie z rokov 2008 alebo 2020, kedy akciové trhy padli o desiatky percent sa vieme poučiť,

že po takomto páde sa vždy akciové trhy dokázali spamätať a vrátiť sa na hodnoty pred pádom trhu  resp. dostať sa na vyššie hodnoty ako  boli pred samotným pádom .

Chce to len mať čas a počkať si na to.

Preto napr. pri investovaní do akcií je veľmi dôležitý investičný horizont, tzn. dostatočne dlhý čas, kedy môžu byť peniaze v akciách zainvestované tak, aby sa  aj napriek prípadným výkyvom trhu  dokázali  peniaze klienta zhodnotiť.

Tzn. do akcií štandardne neinvestujeme na 3,5, 7 rokov ale skôr dlhodobo napr. 15,20 rokov, hlavne pri jednorázových vkladoch .

Takže napr. sporenie na dôchodok v 2 pilieri  s investičným horizontom na 30 a viac rokov, čo je  bežná doba investovania v tomto finančnom produkte môže byť kľudne nastavené ako sporenie do akcií, pretože klient má pred sebou dostatočne dlhý čas na to, aby sa aj prípadné výkyvy akciového trhu neprejavili negatívne na zhodnotení jeho investovaných úspor .

Napriek všetkým pozitívam dlhodobého investovania do akcií, stále tu existuje riziko, že sa klienotm  nenaplní očakávané zhodnotenie. Je to preto že neexistuje žiadna investícia bez rizika . Riziko pri investovaní podstupujeme vždy či investujeme do akcií, dlhopisov alebo iných investičných príležitostí. 

Je to však vždy o miere rizikovosti, ktorá môže byť na stupnici SRRI od 1 do 7 na úrovni 1 , 5 alebo 7 podľa toho o aké konkrétne cenné papiere a aktíva ide . Ide o medzinárodnú stupnicu rizikovosti tej ktorej investície z pohľadu volatility teda kolísania hodnoty v čase.

Ak niekto sľubuje nadpriemerné zhodnotenie bez rizika, alebo dokonca s garanciou  tak klame, alebo tomu nerozumie a v takej chvíli by sa vám mali vysunúť štíty ostražitosti, pretože platí ,že so zvyšujúcim sa potenciálom zhodnotenia sa zvyšuje aj riziko, nie naopak .

Cenné papiere – podielové listy

Tretím cenným papierom sú tzv. podielové listy a ja zúžim túto problematiku na podielové listy v podielových fondoch ktoré spravujú  tzv. správcovské spoločnosti,  ktoré som už spomínal a ktoré tvoria najväčšie zastúpenie možností  pre investovanie peňazí bežných  ľudí .

Čo sú to teda tie podielové listy v podielových fondoch.

V predchádzajúcej časti som hovoril o dlhopisoch a akciách . Teda cenných papieroch, ktoré si môže potenciálny investor  kúpiť priamo  napr. akcie Google alebo Wolksvagenu alebo  dlhopisy nejakého štátu…

To však so sebou nesie pre bežného človeka veľa problémov.

Aké cenné papiere si vybrať a kúpiť ?

Ako zostaviť portfólio, tzn. nakúpiť rôzne cenné papiere rôznych spoločností, aby som nemal ako sa hovorí všetky vajíčka v jednom košíku tzn, nemal akcie napr. iba jednej firmy. Tomu sa hovorí diverzifikácia rizika, (rozloženie rizika)

A budem mať dostatok peňazí na to, aby som mohol takú diverzifikáciu urobiť ?

Ak mám napr. sumu 10 000 eur  ktorú chcem zainvestovať, alebo len malú sumu trebárs 30 eur mesačne, ako rozložím takéto peniaze, keď jeden štátny dlhopis môže stáť 100 000 eur, alebo jedna akcia 1000 eur a pod. ?

Práve preto vznikli  tzv.podielové fondy, ktoré slúžia hlavne  ako  príležitosť menším investorom, aby sa ich hoci aj malé vklady dokázali diverzifikovať ( rozložiť do viacerých možností) a zároveň tieto investície spravovali profesionáli a nie bežní ľudia sami . 

Do bežného podielového fondu investujú  stovky , tisíce,  desiatky tisíc ľudí . V podielových fondoch ide vlastne o spoločný majetok týchto ľudí v danom fonde. Preto sa tomu hovorí aj kolektívne investovanie . Každopádne každý z nich sa stáva tzv. podielnikom.

  Peniaze  týchto podielnikov  podľa toho aký fond si investor vyberie, v súlade s pravidlami v podobe tzv. štatútu, správcovská spoločnosť investuje  do rôznych cenných papierov, rôznych spoločností a dosiahne tak diverzifikáciu. Všetci  podielnici sa potom podieľajú na tomto majetku takým podielom, koľko do fondu vložili peňazí.

Hlavnou výhodou je, že aj s malou sumou napr. 20 eur ma podielnik rovnako diverzifikované investičné portfólio ako keby vložil trebárs milión…

Zároveň jeho peniaze spravuje profesionálna spoločnosť, správcovská spoločnosť.

Keď klient vloží svoje peniaze do podielového fondu a stane sa podielnikom tak ,správcovská spoločnosť v takom prípade vydáva  podielnikovi cenný papier – podielový list, ktorý môže znieť na jeden alebo viacej podielov , s ktorými je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa  na výnose z tohto majetku podľa štatútu.

Tieto cenné papiere – podielové listy spravidla nie sú podielnikovi zasielané  priamo v nejakej listinej podobe, ale podielnik dostáva tzv. konfirmáciu inak povedané výpis zo svojho investičného konta u daného správcu, kde je uvedené koľko podielov a za akú cenu v tom ktorom podielovom fonde nakúpil.

Ak potrebujete pomoc finančného konzultanta využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár, alebo stlačíte modré tlačítko pod článkom.

Ak vás zaujímajú informácie o financiách stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber článkov.

Ak sa Vám článok páčil potešíte ma svojim lajkom tlačítkom pod článkom.


Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk