Čo sú ETF fondy

Chcete vedieť čo sú ETF fondy?

Vo svete nejde o žiadnu novinku, pretože forma ETF fondov je  tu už niekoľko desiatok rokov. U nás sú však ETF fondy stále novým objavom posledných rokov pre ľudí, ktorí hľadajú možnosti ako čo najlepšie investovať peniaze .

Jednou z prvých možností kam a ako investovať peniaze ktoré bolo a asi stále ešte je u nás najrozšírenejšou možnosťou , je  investovanie peňazí do podielových fondov.  U veľkej časti bežných investorov však podielové fondy postupne nahrádza investovanie do ETF ktoré sú   ich výhodnou alternatívou .

Obidve formy sú si podobné, ale v niečom predsa len odlišné.

Čo sú ETF fondy  a aký je medzi investovaním cez ETF a investovaním cez podielové fondy rozdiel aké to má výhody alebo nevýhody sa dozviete v tomto článku .

Rozdiel medzi ETF a podielovými fondami

K pochopeniu čo sú ETF fondy je podstatné najskôr pochopiť čo sú podielové fondy.  

V podielovom fonde je klient spolupodielnikom s ďalšími ľuďmi na nejakom majetku sústredenom v danom fonde. Tzn. v podielovom fonde ktorý spravuje nejaký správca. Svojím vkladom klient nakupuje svoje podieľanie sa na tomto majetku v takej výške aká je výška jeho vkladu . 

Inak povedané za svoje peniaze nakupuje čllovek v podielovom fonde podiely ktoré svojím počtom vyjadrujú akú časť resp. akú hodnotu majetku v danom podielovom fonde vlastní.

Spôsob investovania vo fondoch

Ako funguje fond

Podielové fondy vznikli v minulosti ako možnosť investovania pre vkladateľov z malými vkladmi a zároveň tzv diverzifikovať riziko, čo zamené rozložiť investíciu medzi rôzne aktíva.

Čiže podielový fond vzniká ako produkt konkrétneho správcu podielových fondov( napríklad AMUNDI ) ktorý za peniaze vkladateľov ( investorov) do daného podielového fondu nakupuje nejaké aktíva ( cenné papiere, komodity, reality … )  ktorých nákup sa riadi stanovami nazývanými štatút podielového fondu. Tento majetok je potom spoločným majetkom všetkých podielnikov . 

To aké aktíva, teda napríklad aké konkrétne dlhopisy alebo aké akcie býva častokrát určené širokospektrálne a tak je len na správcovi daného fondu ktoré aktíva do fondu vyberie. Napr. fond môže mať v štatúte napísané že investuje do európskych akcií vyspelého trhu ale ktoré akcie presne a koľko akcií,  to je čisto v rukách správcu.

Správca sa tak v podielovom fonde snaží aktívne vyberať z trhu aktíva podľa svojích analýz a predpokladov.

Cena ( hodnota ) podielu sa v podielovom fonde určuje pravidelným ( väčšinou denným ) spočítaním celkovej čistej hodnoty daného fondu a podelí sa počtom vydaných podielov. Čiže cena podielu sa takto určuje spravidla  raz za pracovný deň .

Tzn. na základe cien jednotlivých aktív určených trhovo na burze sa určí hodnota celého majetku vo fonde a keďže je známe koľko podielov je vydaných medzi jednotlivými, tak sa podielom celkovej hodnoty majetku a počtu podielov získa údaj aká je cena jedného podielu v danom dni.

Napr. hodnota majetku všetkých cenných papierov v nejakom fonde je v daný deň  121 453 567 789 eur a medzi podielnikmi je vydaných 55 566 789 788 podielov.

Cena jedného podielu je v danom čase 

121 453 567 789 / 55 566 789 788 = 2,1857 eur

Tzn. Ak ma niekto vo fonde napríklad 500 podielov, tak má v tom čase hodnotu svojej investície v danom fonde :

500 x 2,1857 = 1092,85 eur

Podobne funguje tento výpočet v druhom pilieri aj treťom pilieri pri určovaní tzv. hodnoty dôchodkovej jednotky ( podielu )

Čo sú ETF fondy

ETF je skratka anglického názvu Exchange traded fund preložené do slovenčiny ako  fond obchodovaný na burze. Na rozdiel od klasických podielových fondov, ktoré sa na burze štandardne neobchodujú sa s ETF fondami na burze obchoduje resp. sú tieto fondy na burze takzvane kótované.

Burza je prísne regulovaným prostredím,  kde sa stretáva dopyt po investičných aktívach s ponukou. Teda investori hľadajú za svoje peniaze aktíva do ktorých by svoje peniaze vložili a tak si ich zhodnotili. Jednou z možností ktoré tam nájdu sú práve ETF fondy.

Čiže, ak chcem nakúpiť alebo predať ETF fondy musím tieto transakcie realizovať cez burzu a teda musím nájsť subjekt, ktorý mi tento proces s burzou dokáže sprostredkovať( napríklad Obchodník s cennými papiermi ) , pretože pre obchodovanie na burze musí každý subjekt splniť nejaké zákonné kritériá a bežný človek na burze obchodovať nemôže.

  Na rozdiel od klasických podielových fondov kde proces nákupu alebo predaja podielov prebieha  priamo so správcovskou spoločnosťou,  ktorá ten ktorý podielový fond spravuje, teda viac menej bez burzy . Aj keď posledná časť vety je  len časť pravdy o čom si povieme ďalej.

ETF fondy okrem toho, že sú oproti klasickým podielovým fondom obchodované na burze nepotrebujú  väčšinou nejaký spravovací tím, pretože vo väčšine prípadov len pasívne kopírujú niektorý z vybraných indexov.

Čo je index sa môžete dočítať napríklad v článku o indexovej stratégii investovania .

Aj každý ETF fond má svojho správcu ( napr. Black rock )

Preto  môže byť správa ETF  poplatkovo lacnejšia ako u podielových fondov, kde musí byť správcovský tím, ktorý sa snaží aktívne vyberať z trhu investície na ktoré je daný fond zameraný , napríklad akcie .  

Príklad :

Podielový fond zameraný na americký akciový trh sa bude snažiť aktívne podľa svojich analýz a hodnotení  z amerického akciového trhu vybrať napr. 50 až 100 akciových titulov do svojho fondu . Priebežne  potom bude nejaké akciové tituly predávať a iné nakupovať. Tomu sa hovorí aktívna správa.

ETF fond sa na rozdiel od takéhoto podielového fondu  nebude zaoberať výberom, ale investuje do celého amerického akciového trhu ktorý reprezentuje napr. index S & P 500. A bude celý čas investovať iba do týchto 500 najväčších spoločností bez ďalšieho výberu. Tomu sa hovorí pasívna správa.

Aktívna správa fondu je však drahšia ako pasívna správa. Samozrejme všetky náklady spojené z investovaním a správou fondov idú na vrub klientov a o čo sú vyššie s tým spojené poplatky o to nižšie sú výnosy klientov. Mať náklady na spravovanie fondu 2,5% alebo 1,2% vytvára dlhodobo pre klientov veľký rozdiel v konečnej hodnote ich investície.

Aktívna správa znamená napr. platiť portfólio manažérov, platiť viac nákladov spojených z častejším obchodovaním na burze pri nákupe a predaji aktív a pod.

Hoci spravovať niečo aktívne by mohlo evokovať myšlienku, že ak niekto aktívne hľadá kam investovať mal by dosahovať lepšie zhodnotenie ako ten, kto len pasívne nakupuje nejaký vopred daný „kôš “ aktív ( index).

Dlhodobé porovnania však hovoria , že vo väčšine prípadov  pasívna správa poráža v zhodnotení aktívnu správu . V niektorých prípadoch až o 90% v prospech pasívne spravovaných ETF fondov.

Ak som hovoril, že ETF sú obchodované na burze a tzn. že ak chceme svoje ETF speňažiť, musíme ho aj cez burzu predať. To znamená, že musí byť niekto ochotný naše ETF kúpiť.(likvidita) Preto je aj dôležitý výber správneho ETF z  pohľadu likvidity, ale to je už trocha  iná téma. 

podielových fondov síce speňažujeme svoju investíciu tak, že správca daného fondu nám  priamo z fondu vyplatí našu hodnotu investície, teda hodnotu našich podielov. 

Pre vyplácanie podielnikov preto podielový fond drží nejakú časť majetku v hotovosti na účte v banke a tak sa nemusí pri každom výber peňazí z fondu zúčastniť predaja cez burzu . 

Ale,

pri väčších výberoch tak , či tak musí fond odpredať na burze niektoré svoje cenné papiere a to znamená rovnako ako u ETF, že musí byť o dané cenné papiere na burze záujem. Tzn. ani podielový fond sa nevyhne burze ako takej a je pre neho dôležitá likvidita na burze.

Zhrnutie čo sú ETF fondy.

ETF fondy sú alternatívou k  podielovým  fondom. ETF sú pasívne spravované tým, že kopírujú nejaký zvolený index a klasický podielový fond sa aktívnou správou snaží vybrať z trhu tie najlepšie investičné príležitosti . ( najčastejšie akcie alebo dlhopisy. )

ETF fondy sa obchodujú (kótujú) na niektorej burze na rozdiel od podielových fondov s ktorými sa na burze neobchoduje ale nákup a predaj podielov sa realizuje priamo so správcom toho ktorého podielového fondu .

ETF  fondy oproti správe podielových fondov šetria na tkzv. priebežných nákladoch (TER) tým, že ETF nepotrebuje platiť spravovací tím fondu, pretože len kopíruje index  a platí menej poplatkov burzám  za obchodovanie z portfóliom fondu oproti klasickým podielovým fondom.

ETF fondy majú oproti podielovým fondom na slovensku zásadnú výhodu aj v zdaňovaní výnosov.

Ak potrebujete pomoc finančného konzultanta využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár rád sa vám budem venovať.

Ak vás zaujímajú informácie o financiách, stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber ďalších podobných článkov.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk