Aké sú dôchodkové piliere na slovensku

Dôchodkové piliere na slovensku

Dôchodkové piliere na slovensku sú spôsoby zabezpečenia sa na dôchodok, ktoré sú skôr zľudovelými, neoficiálnymi názvami a každý pilier má svoj vlastný oficiálny odborný názov, ktorý je zároveň väčšinou popísaný nejakým zákonom. V žiadnom zákone sa však nehovoí o dôchodkových pilieroch. Ale pre zrozumiteľnosť budem používať v článku pojem dôchodkové piliere . Zmyslom viacerých dôchodkových pilierov je, aby nebol človek na starobu odkázaný iba na jeden zdroj príjmov, ale mal svoj príjem na dôchodku diverzifikovaný, teda rozdelený do viacerých možností.

Resp. inak povedané, aby sa na fázu poberania starobného dôchodku človek pripravoval viacerými spôsobmi, teda mal viacero pilierov o ktoré sa môže na dôchodku finančne oprieť.

Všeobecne sa hovorí o troch až štyroch dôchodkových pilieroch.

Dôchodkové piliere – rozdelenie

1. pilier – štátny dôchodok cez  sociálnu poisťovňu

2. pilier – tzv. starobné dôchodkové sporenie

3. pilier –  doplnkové dôchodkové sporenie

4. pilier – akékoľvek vlastné sporenie na dôchodok

Prvé dva  piliere sa vytvárajú z povinného dôchodkového poistenia v rámci odvodov pracujúcich a ostatné sú viac menej dobrovoľnými spôsobmi sporenia.

V treťom pilieri ešte existuje povinnosť príspevkov zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce a tak je tiež čiastočne povinný. Tieto rizikové práce sú vymenované v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení .

Každý z týchto dôchodkových pilierov má svoje špecifiká a riadi sa osobitne vlastným zákonom. Každý z pilierov má svoje pozitíva aj negatíva a výber medzi nimi resp. ich kombinácia je pre každého človeka individuálna.

Preto nie je možné povedať, že všetky piliere sú vhodné pre všetky osoby.

Charakterizujme si teda každý pilier osobitne.

Prvý dôchodkový pilier ( 1.pilier )

Prvý dôchodkový pilier je povinný pre všetkých pracujúcich v Slovenskej republike, resp. pre všetky osoby v Slovenskej republike, ktoré sú povinné odvádzať odvody do sociálnej poisťovne. V rámci týchto odvodov je aj povinnosť odvádzať poistné do jedného z fondov sociálneho zabezpečenia do tzv. dôchodkového poistenia.

Prvý dôchodkový pilier sa tvorí z odvodov vo výške 18% z vymeriavacieho základu. Napríklad u zamestnancov je to 18% z ich hrubej mzdy.

Príklad:

Tzn.  napríklad zamestnanec, ktorý zarába 1000 eur v hrubom má do prvého piliera odvod vo výške 180 eur v danom mesiaci. Z toho 45 eur sa strhne zamestnancovi z jeho hrubej mzdy a o to dostane nižšiu mzdu a zvyšok 135 eur zaplatí za zamestnanca zamestnávateľ.

Prvý dôchodkový pilier je tzv. priebežným systémom dôchodkového zabezpečenia ľudí na slovensku. Tzn. že z odvodov zaplatených v danom mesiaci sa financujú dôchodcovia, ktorí sú aktuálne poberateľmi dôchodkov na Slovensku. Aktuálny prispievatelia, teda ľudia za ktorých sa platia odvody do dôchodkového poistenia v sociálnej poisťovni majú zasa od štátu prísľub, že v budúcnosti, keď oni sami budú na dôchodku, bude zasa štát im vyplácať dôchodok z prvého piliera. 

Problémom je, že dnešný prispievatelia, platitelia odvodov, nevedia vopred presne v akom veku a v akej výške dôchodok od štátu dostanú, pretože v týchto parametroch prebiehajú neustále zmeny. Nehovoriac o tzv. demografickej kríze, ktorá znamená, že pribúda dôchodcov a ubúda pracujúcich.

Kedysi išli ženy do dôchodku spravidla vo veku 55 rokov a muži vo veku 60 rokov. Dnes sa vek odchodu do dôchodku posúva takmer už o desať rokov vyššie a výška novo priznávaných dôchodkov sa tiež neustále upravuje skôr k horšiemu.

Druhý dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier je ľudový názov pre oficiálne nazývané tzv.  starobné dôchodkové sporenie.

Druhý dôchodkový pilier je pre tých, ktorí sa tak rozhodnú, forma sporenia takisto z povinných odvodov do dôchodkovéhé  poistenia, platených do sociálnej poisťovne rovnako ako v prvom pilieri. NIe sú to všakďalšie peniaze navyše ale o prerozdelenie odvodu do dôcjhodkového poistenia v sociálnej poisťovni.

Ak sa človek rozhodne vstúpiť do 2 piliera , tak potom je už tento pre neho povinný.

Čo sa v tedy udeje ?

Z povinných odvodov do dôchodkového poistenia platených do sociálnej poisťovne sa časť, v roku 2024 to bolo napr.  4% z odvádzaných 18% percent, odošle na sporiaci účet sporiteľa . Jeho odvody sa tak rozdelia na dve časti. Jedna časť ostane v sociálnej poisťovni z ktorej sa potom tvorí dôchodok z prvého piliera a druhá časť sa investuje na sporiacom ( investičnom) účte, ktorý spravuje niektorá zo súkromných starobných dôchodkových spoločnosti ktorú si sporiteľ vybral a s ktorou uzatvoril zmluvu.

Na rozdiel od prvého piliera, kde sú zaplatené odvody vlastne majetkom štátu, sú príspevky do sporenia v druhom pilieri majetkom sporiteľa a teda sa stávajú jeho súkromnými peniazmi. Výhodou zároveň teda je, že príspevky a celá hodnota konta v druhom pilieri ako súkromný majetok sporiteľa, sú predmetom dedičstva pre pozostalých. Môžu tak napríklad tvoriť zabezpečenie blízkych v prípade smrti účastníka sporenia v druhom pilieri.

Druhý pilier je vhodným spôsobom dôchodkového zabezpečenia hlavne pre mladých ľudí, pretože je dostatok času na to, aby sa prostriedky vkladané do druhého piliera z povinných odvodov mohli zhodnotiť. Peniaze v druhom pilieri sa vlastne investujú na finančnom trhu spôsobom, ktorý si môže sporiteľ vybrať. Na výber má niekoľko investičných stratégií, ktoré predstavujú takzvané dôchodkové fondy . ( dlhopisov, akciová, indexová, zmiešaná … )

V druhom pilieri je teda dôležité aj to, v akom dôchodkovom fonde sa príspevky sporiteľa sústreďujú a teda, akým spôsobom a v akom fonde sa jeho peniaze investujú. Dlhodobo sa javí ako najlepšia stratégia investovať do tzv. indexových fondov.

V čase keď ide sporiteľ na dôchodok potom poberá starobný dôchodok z dvoch pilierov, teda z prvého a zároveň z druhého piliera. V druhom pilieri závisí výška dôchodku hlavne od toho ako sa peniaze sporiteľa počas doby sporenia dokážu zhodnotiť. Preto je naozaj kľúčové vybrať si správny dôchodkový fond.

Politici a rôzni ľudia ktorí sa vyjadrujú k druhému pilieru častokrát hovoria o tom že za 20 rokov fungovania druhého piliera sa tento veľmi neosvedčil. Je pravdou, že práve prvých dvadsať rokov v druhom pilieri bolo veľmi turbulentných. 

Druhý pilier prechádzal niekoľkými dôležitými negatívnymi zmenami.

V prvom rade prvých zruba 10 rokov sa peniaze sporiteľov zhodnocovali veľmi málo kvôli nezmyselným pravidlám, ktoré obmedzovali dôchodkové správcovské spoločnosti v tom, aby mohli peniaze sporiteľov výhodne investovať. Keď sa toto podarilo napraviť, tak opäť zasiahol do druhého piliera negatívne štát tým, že presunul povinne všetky úspory sporiteľov v roku 2014 do stratégie kde sa peniaze sporiteľov vôbec nezhodnotili, dokonca tak urobil v najhoršom momente, kedy boli trhy v poklese a konta sporiteľov boli tak nevýhodne presunuté do takzvaných dlhopisových garantovaných fondov.

Väčšine ľudí sa tak takmer ďalších 10 rokov ich príspevky a nasporené peniaze v druhom pilieri nezhodnocovali, alebo zhodnocovali veľmi málo. Až od roku 2023 sa podarilo pre väčšinu sporiteľov fungovanie druhého piliera nastaviť tak, že hlavne pri dlhodobom sporení majú sporitelia šancu nasporiť a zhodnotiť svoje príspevky tak, že ich budúci starobný dôchodok by mohol byť vyšší oproti tomu, ak by ostali iba v prvom pilieri.

Môžeme teda skonštatovať, že prvý pilier je povinný pre všetkých platiteľov odvodov do sociálnej poisťovne a druhý pilier sa stáva povinný potom, ak sa človek, sporiteľ rozhodne do neho vstúpiť. To znamená po vstupe do druhého piliera už nie je možné z neho vystúpiť a ostať tak teda, resp. vrátiť sa iba do prvého piliera.

Oplatí sa druhý pilier? 

To je otázka na ktorú si musí každý zodpovedá sám, pretože aj prvý aj druhý pilier majú svoje pozitíva a negativa v. Hlavným pozitívom prvého piliera je jeho garancia štátom a zároveň pravidelná valorizácia dôchodkov v čase poberania dôchodku. Hlavným rizikom prvého piliera je to, že nevieme v akej výške a v akom veku budeme dôchodok z prvého piliera poberať.

Hlavnou výhodou druhého piliera je jeho odstrihnutie od štátu tým, že nasporené peniaze sú súkromným majetkom sporiteľa, resp. sporiteľov. Hlavnou nevýhodou ale môžme povedať pre niekoho aj výhodou, záleží z ktorej strany sa na to pozrieme, je to, že nasporená suma od ktoré je závislý budúci starobný dôchodok, závisí od vývoja svetových finančných a kapitálových trhov a nielen od slovenskej ekonomiky ako je tomu v prvom pilieri.

Z histórie vieme, že kapitálové trhy dlhodobom horizonte rastú a a tak je predpoklad, že na dlhodobom horizonte sa peniaze sporiteľov dokážu dobre zhodnotiť. Ale vždy je tu riziko, že tomu tak nemusí byť. Ďalšou nevýhodou druhého piliera je , že v čase poberania starobného dôchodku valorizácia dôchodkov nepodlieha inflácii, ale je voliteľnou možnosťou v čase keď sa sporiteľ rozhoduje aký druh dôchodku z druhého piliera bude poberať.

Jednou z možností poberania dôchodku z druhého piliera je aj valorizovaný dôchodok, ktorý sa však valorizuje fixne o 2% ročne. Ak zoberieme infláciu v roku 2023, ktorá bola vyššie ako 10% tak takáto valorizácia poberateľovi dôchodku z druhého piliera nebude postačovať, na rozdiel od prvého piliera, kde sa inflácia vo valorizácii prejavila v plnom rozsahu.

Na druhú stranu, dlhodobo je šanca v druhom pilieri nasporiť takú sumu, že výška dôchodku bude výhodnejšia ako valorizácia v prvom pilieri .

Tretí dôchodkový pilier

Prvé dva dôchodkové piliere, ktoré sú povinné, dopĺňa tretí  štátom čiastočne podporovaný dôchodkový pilier, ktorý sa nazýva doplnkové dôchodkové sporenie. Názov 3. pilier je teda skôr ľudovým názvom pre tento spôsob ako si sporiť na dôchodok.

Doplnkové dôchodkové sporenie, 3. pilier je jediný spôsob sporenia na dôchodok, ktorý štát zvýhodňuje tým, že do tohto finančného produktu môže účastníkovi sporenia prispievať svojimi príspevkami aj ich zamestnávateľ. Výhoda je v tom, že príspevky zamestnávateľa sú oslobodené od platenia odvodov do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca. Do 3. piliera môže zároveň prispievať svojimi príspevkami aj zamestnanec, resp. každý účastník doplnkového dôchodkového sporenia.

Ďalšou výhodou pre sporiteľa je, že príspevky vo do výšky 180 € ročne, si môže uplatniť ako odpočet zo základu dane a ušetriť tak zruba 35 € ročne na dani. Ide vlastne o príspevok vo výške 15 € mesačne, ktorý je takto daňovo zvýhodnený.

Nevýhodou 3. piliera je, že na rozdiel od iných dobrovoľných možnosti sporenia na dôchodok sa výnosy v 3. pilieri zdaňujú. Ďalšími dvoma nevýhodami v 3. pilieri sú tie, že so správou peňazí sú spojené vysoké poplatky v porovnaní s inými možnosťami a v prípade, že by sa chcel sporiteľ dostať k svojim nasporeným peniazom počas doby sporenia, tak možnosť výberu je obmedzená. Sporiteľ resp. účastník doplnkového dôchodkového sporenia si môže zvoliť výber peňazí z 3 piliera iba raz 10 rokov, aj to iba svoje vlastné príspevky. Odborne sa tomu hovorí nízka likvidita. Teda nevýhodou je aj nízka možnosť vybrať si svoje peniaze, keď ich budem potrebovať.

Takisto ako v druhom pilieri, tak aj v 3. pilieri to aký dôchodok bude z tohto spôsobu dôchodkového zabezpečenia účastník poberať, závisí od toho, ako sa jeho príspevky dokážu zhodnotiť. Preto je dôležitý výber správneho doplnkového dôchodkového fondu v ktorom sa budú peniaze sporiteľa investovať a zhodnocovať.

U zamestnancov ktorí pracujú v takzvaných rizikových povolaniach, existuje v 3. pilieri povinnosť zamestnávateľa prispievať im do doplnkového dôchodkového sporenia minimálne 2% ich hrubej mzdy. To znamená, že ak takýto zamestnanec poberá mzdu napríklad vo výške 1000 € hrubom, tak mu musí zamestnávateľ prispievať do doplnkového dôchodkového sporenia minimálne 20 € mesačne.

To aké druhy dôchodkov a v akom čase môže účastník doplnkového dôchodkového sporenia poberať, je určené v zákone.

Každopádne, 3. pilier ako dobrovoľná forma sporenia na dôchodok sa oplatí iba zamestnancom, ktorým do tohto finančného produktu prispieva aj zamestnávateľ. Pre tých zamestnancov alebo pracujúcich ktorým zamestnávateľ do 3. piliera neprispieva, existujú výhodnejšie formy sporenia, ktoré môžeme nazvať aj tzv. 4. pilierom.

Štvrtý pilier dôchodkového zabezpečenia

Štvrtým pilierom by sme mohli nazvať akékoľvek dôchodkové sporenie mimo druhý a tretí pilier. Na výber je množstvo finančných produktov, ale tak ako v každej oblasti , kde je možnosť výberu aj vo štvrtom pilieri existujú zlé, priemerné, alebo výborné riešenia.

Ak zoberieme do úvahy, že cieľom dôchodkového sporenia by malo byť zhodnotiť svoje príspevky čo najviac, samozrejme bezpečne, tak existuje len niekoľko výhodných riešenie. To čo najviac ovplyvní, akú sumu bude mať sporiteľ (investor ), na konci sporenia sú tri veci.

Najviac to ovplyvní potenciál zhodnotenia v investičnej stratégie, ktorú si sporiteľ vyberie, poplatky ktoré budú s takýmto investovaním spojené, a dane. Z toho vyplýva, že najvýhodnejším produktom by mal byť ten, kde je potenciál čo najvyššieho, ale bezpečného výnosu, kde sú nízke poplatky, a výnosy nie sú zdaňované. Túto kombináciu najlepšie vystihuje vhodná investičná stratégia cez takzvané ETF fondy. Čo sú ETF fondy je však na samostatný článok, ktorý si môžete prečítať napr. tu .

Na svete sú tisíce ETF fondov a tak je dôležité vybrať si ten správny, alebo tie správne. Ak sa v tom človek neorientuje, najlepšie je poradiť sa o tom s odborníkom, aby sme vedeli urobiť takzvané informované, kvalifikované rozhodnutie. To znamená rozhodli sa základe korektných, odborných informácií a nie pod obchodným tlakom, nejakého finančného obchodníka.

Skúsenosť na Slovensku je žiaľ taká, že veľa ľudí, ak nie väčšina, si sporí dlhodobo v nesprávnych finančných nástrojoch. Sú nimi napríklad investičné životné poistenie, nevýnosné drahé podielové fondy, doplnkové dôchodkové sporenie pre ľudí ktorým sa neoplatí… a pod.

Zhrnutie

Okrem povinného prvého piliera, je pre mladých ľudí dôležité, čím skôr vstúpiť a začať si sporiť, investovať aj v druhom pilieri. Keďže do druhého piliera je možné vstúpiť až do veku 40 rokov, tak v neskoršom veku treba citlivo zvážiť, či sa nám vstup do druhého piliera oplatí. V druhom pilieri je najpodstatnejšie sporiť čo najdlhšie obdobie, ktoré je predpokladom dobrého, výhodného zhodnotenia vkladaných peňazí.

Ak sa chceme na svoj starobný dôchodok uspokojivo finančne zabezpečiť, nemali by sme sa spoliehať iba na povinný systém dôchodkového zabezpečenia v podobe prvého alebo druhého piliera. Ak chceme žiť v starobe finančne dôstojne, musíme si pripraviť aj ďalšie vlastné zdroje a to súvisí so správnym výberom 3. a 4. dôchodkového piliera.

Ak sa zaujímate o sporenie na dôchodok využite bezplatnú konzultáciu. Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár, rád sa vám budem venovať.

Ak chcete dostávať podobné informácie o financiách stlačte prosím žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa k odberu.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk