Najlepšie úrazové poistenie

Ak hľadáte najlepšie úrazové poistenie, mali by ste sa najskôr zamyslieť nad tým, ktoré konkrétne situácie, ktoré ak by nastali, by ste chceli úrazovým poistením vykryť.

Správne nastavené úrazové poistenie by nám malo dostatočne finančne pomôcť hlavne vtedy,  ak by nastal nejaký vážny úraz, ktorý by nás dlhodobo pripravil o príjem resp. o možnosť zarábať peniaze.

Čo je najdôležitejšie pre najlepšie úrazové poistenie

Pred uzatvorením zmluvy úrazového poistenia je podstatné najskôr vyhodnotiť tri najdôležitejšie parametre, ktoré najviac ovplyvňujú  jeho výhodnosť.

1. Poistné riziká a poistné sum

2. Poistné podmienky

3. Cena

Poistné riziká a poistné podmienky

To aké zvolíme poistné riziká a poistné sumy priamo súvisí s tým, aké plnenie v prípade úrazu môžeme z úrazového poistenia očakávať.

Napr. pri poistnej sume denného odškodného z úrazu v sume 5 eur na deň nemôžeme očakávať počas liečenia úrazu vyššie plnenie ako 150 eur mesačne. 

Takisto, pri úraze ktorý vedie k trvalým následkom z úrazu napr. 50% poškodenie tela, nemôžeme očakávať pri poistnej sume 10 000 s lineárnym plnením viac ako 5000 eur, pretože tak sú dané poistné riziko a poistná suma nastavené.

Takže  pred uzatvorením zmluvy sa najskôr treba nad tým zamyslieť tak, aby sme zvolili správne riziká a dostatočné poistné sumy.

Poistné riziká ktoré môžu byť súčasťou úrazového poistenia

  • Smrť úrazom
  • Trvalé následky úrazu ( lineárne alebo progresívne )
  • Denné odškodné z úrazu
  • Čas nevyhnutného liečenia
  • Nemocničné odškodné z úrazu
  • Invalidita z úrazu
  • Bolestné

V rámci úrazového poistenia sa poisťovne medzi sebou líšia okrem iného aj tým, ako majú v poistných podmienkach popísaný úraz. Inak povedané sa líšia tým, čo považujú za úraz a čo už úrazom nie je. Pri posudzovaní plnenia z poistných rizík úrazového poistenia je veľmi podstatné, čo spôsobilo danú újmu na zdraví.

NIe všetko, čo sa nám ako poisteným môže zdať ako samozrejmý úraz je aj úrazom podľa poistných podmienok tej ktorej poisťovne. Preto je pri nahlasovaní a vyplatení poistnej udalosti dôležité ako sa daná udalosť popíše v žiadosti o poistné plnenie alebo v hlásení o poistnej udalosti. Samotný popis udalosti začína už napríklad prvotnou návštevou lekárskeho zariadenia, teda to čo konkrétne nahlásike lekárovi ktorý nás ošetruje že sa stalo a čo uvedie v lekárskej správe

Príklad z praxe

Poistený v hlásení o poistnej udalosti z úrazového poistenia nahlásil, že stlačil kľučku na dverách a puklo mu v zápästí. Takto udaná príčina viedla k tomu, že poisťovňa odmietla poistné plnenie, pretože v popise chýbala zjavná príčina zlomeného zápästia.

Zlomeninu musí niečo spôsobiť, väčšinou ide o pôsobenie nejakých fyzykálnych veličín ákými sú napr. sila, tiaž, teplo… Jednoduché stlačenie kľučky na dverách nemôže byť príčinou zlomeniny.

Ale, ak by napríklad bola kľučka zaseknutá a poistený ju celou silou chcel stlačiť ale kľučka ostala nepoddajná, zaseknutá , tak by tiaž tela prenesaná na ruku resp. zápästie stláčajúce kľučku ktorá kládla zaseknutím odpor, mohla byť úrazovou príčinou zlomeniny zápästia.

Mať najlepšie úrazové poistenie neznamená mať poistené všetky možné poistné riziká, ale skôr mať poistené vybrané najdôležitejšie úrazové krytia s dostatočnými poistnými sumami.

Poistné podmienky

Poistné podmienky sú jednou z ingrediencií, ktorými sa poisťovne môžu v prípade úrazového poistenia výrazne líšiť a teda budú aj určovať jeho výhodnosť.

Poistné podmienky v tej ktorej poisťovni napríklad  definujú, čo je brané ako úraz a tým vymedzujú, čo je za úraz považované, alebo čo za úraz považované nie je. 

Napr. utopenie je v niektorej poisťovni brané ako úraz a v inej nie.  Zlomenina nohy alebo ruky nemusí byť úrazom. Dôležité je ako k danej zlomenine došlo a pod.

Takisto je medzi poisťovňami rozdiel koľko % z poistnej sumy vyplácajú v prípade trvalých následkov úrazu.

Poistné podmienky môžu v nikektorých poisťovniach obmedzovať plnenie úrazu napr. v prípade precenenia vlastných síl , nerešpektovania zákazov, vykonávania dovolenkových adrenalínových športov a pod.

Mať najlepšie poistné podmienky úrazového poistenia je o porovnaní viacerých úrazových poistení od rôznych poisťovní . 

Napríklad mať v úrazovej zmluve spomínané precenenie vlastných síl znamená, že vo veľa prípadoch by sa mohla poisťovňa tzv. “ vyzuť “z plnenia, pretože, aj keď by vás napríklad zrazilo na ceste rýchlo idúce auto, tak by bolo možné konštatovať, že ste precenili svoje sily tým, že ste zle odhadli situáciu a nestihli ste v danej chvíli včas a bezpečne prejsť  cez cestu…

Preto sú poistné podmienky kľúčové.

Cena úrazového poistenia

Úrazové poistenie je možné uzatvoriť buď ako súčasť životného  poistenia, alebo je možné ho uzatvoriť úplne samostatne.

Cena úrazového poistenia patrí v rámci poistenia osôb k tým lacnejším poistným rizikám.  Samozrejme cena sa odvíja hlavne od toho, aké poistné riziká a na aké poistné sumy úrazové poistenie uzatvoríme.

Cenu ešte ovplyvní aj rizkovosť poistenej osoby, ktorá súvisí s tým, aké zamestnanie a aký šport daná osoba vykonáva. Čím sú tieto rizikovejšie, tak je aj úrazové poistenie drahšie, alebo pri niektorých veľmi rizikových  zamestnaniach a športoch môže byť daná osoba tzv. nepoistiteľná. 

Tzn. že poisťovňa síce takúto osobu môže poistiť, ale táto riziková činnosť bude z poistenia vylúčná.

V cene úrazového poistenia sú medzi poisťovňami výrazné rozdiely a tak je najlepšie,  dať si urobiť cenové porovnanie pre  úrazové poistenie  medzi jednotlivými poisťovňami šité nám na mieru. Môžete tak ušetriť nemalé peniaze .

Úrazové poistenie – cenové porovnanie

Provnanie cien jedného z úrazových poistení medzi niekoľkými poisťovňami .

Úrazové poistenie v porovnaní zahŕňa, smrť úrazom, trvalé následky úrazu, nemocničné odškodné a denné odškodné z úrazu.

V porovnaní je možné vidieť, že medzi najlacnejšou (24,98) a najdrahšou (31,95) ponukou je rozdiel cca 7 eur, resp. 28% a to nie je málo. Pri dlhodobom platení úrazového poistenia ide o stovky až tisíce eur podľa zvoleného rozsahu úrazového poistenia.

Zároveň ďalším krokom by bolo vyhodnotiť poistné podmienky jednolivých poisťovní, teda vyhodnotiť to, čo dané poistenie zahŕňa v rámci poistných podmienok.

Tabuľka

Úrazové poistenie cenové porovnanie medzi poisťovňami
Ktorá poisťovňa má najlepšie úrazové poistenie ?

Najlepšie úrazové poistenie je poistenie v takej poisťovni, kde nám za rozumnú cenu a s výhodnými poistnými podmienkami poskytnú krytie tých úrazových rizík ktoré sú pre nás dôležité.

Produkt ktorej poisťovne toto všetko najlepšie vystihuje zistíme jedine porovnávaním možností medzi poisťovňami.

Porovnanie vám vie napr. pripaviť kvalitný finančný poradca , dokonca väčšinou bezplatne .

Na druhej strane, hoci sa to veľa ľuďom nezdá, väčšia pravdepodobnosť vážnej újmy na zdraví je skôr chorobou ako úrazom a tak samotné úrazové poistenie rieši iba niekoľko percentnú pravdepodobnosť plnenia . 

Pokiaľ chceme byť  čo možno najlepšie poistení, tak by sme mali radšej uzatvoriť rizikové životné poistenie ktorého súčasťou bude aj plnenie v prípade úrazu . 


Ak potrebujete pomoc finančného konzultanta využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár rád sa vám budem venovať.

Ak vás zaujímajú informácie o financiách, stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber ďalších podobných článkov.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk